Soortmanagementplannen (SMP’s)

Blog

Soortmanagementplannen (SMP’s)

Wat zijn SMP’s?
Een soort managementplan(SMP) zorgt voor meer ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen en daarnaast voor een betere bescherming van planten en dieren. De reguliere methode van onderzoek en ontheffing is erg ad-hoc. De initiatiefnemer is erg afhankelijk van doorlooptijden van de onderzoeken en de vergunningverlening. De nadruk ligt op onderzoek en minder op de daadwerkelijke uitvoer van maatregelen en het realiseren van verblijfplaatsen. Bij de SMP-methodiek ligt de nadruk meer op het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen en het realiseren van verblijfplaatsen. De aanpak is veel meer proactief en gaat uit van doelstelling per gebied in plaats van compensatie per gebied.

Waarom zijn SMPS’s de toekomst?
De ontheffingen voor SMPS’s worden afgegeven voor een langere periode(doorgaans 10 jaar). Dit zorgt ervoor dat de initiatiefnemers rust krijgen in de organisatie. Woningbouwcorporaties werken vaak met lange termijnplanningen en ketenpartners. De SMP-methodiek sluit feilloos aan op deze werkwijze. Woningbouwcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave. De SMP-methodiek is veel meer schaalbaar dan de reguliere methode, om die reden is de SMP-methodiek bij uitstek geschikt voor ambitieuze corporaties die grote aantallen woningen willen verduurzamen.

Doordat het uitvoeren van beschermingsmaatregelen een prominentere rol heeft binnen SMP’s dan binnen reguliere trajecten. Zijn SMP’s de laatste jaren de belangrijkste aanstichters van vernieuwingen en verbeteringen. Door te monitoren en te experimenteren wordt er erg veel interessante informatie verzameld. Hierdoor is een enorme slag gemaakt in toepassingsmogelijkheden en kwaliteit. Momenteel ligt de focus nog erg op de voorziening zelf, maar er worden mooie stappen gezet om ook het groen en de omgeving steeds meer in de planvorming te betrekken.

Natuurvrij maken als essentiële stap in het planproces
De eerste stap voor uitvoering van werkzaamheden is altijd het natuurvrij maken van de woningen. Wanneer deze stap niet goed wordt uitgevoerd of wordt overgeslagen dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de soorten die zich in de woningen bevinden. Unitura ontzorgt veel opdrachtgevers volledig. Voor verschillende SMP’s voert Unitura alle ontmoedigingen uit waardoor de aannemer op een ‘natuurvrije’ werkplek kan starten. Ontmoediging wordt hiermee uit het bouwproces naar de voorbereidingsfase gehaald. Risico’s op bouwvertraging worden hiermee sterk verminderd.

Duurzame en hoogwaardige voorzieningen
Bij Unitura zit productontwikkeling in het DNA. Voortdurend zijn wij bezig met het verder optimaliseren en verbeteren van onze producten. Verbeteringen worden doorgevoerd op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en waarnemingen op basis van uitgevoerde monteringen. Wij hebben een breed scala aan standaard toepasbare voorzieningen. Wanneer er een maatwerk oplossing gewenst is dan zorgen onze ecologen en ontwerpers voor een voorstel op maat.

Projectmanagement met software
Het SMP heeft ook een administratieve kant, het is van belang om alle stappen in het planproces zorgvuldig te documenteren. Alle stappen moeten verifieerbaar zijn voor het bevoegde gezag. Unitura heeft hiervoor een software oplossing gebouwd.  Een sterke managementtool waarmee we ook grip hebben op alle administratieve processen. De tool wordt voor verschillende opdrachtgevers ingezet in samenwerking met Arcadis.

Monitoring met sensoren
Last but not least monitoring. Dit zorgt ervoor dat er waar nodig bijgestuurd kan worden tijdens de looptijd van de ontheffing. Ook wordt er veel waardevolle informatie verzameld waarmee de voorzieningen nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. Momenteel zit Unitura in een pilot waarin sensoren worden ingezet voor monitoring. Het doel is het gebruik van deze sensoren grootschalig uit te rollen, om nog veel meer informatie over verblijfplaatsen en soorten te kunnen verzamelen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit