Wet Natuurbescherming

Huismuskasten

Mitigatie en de Wet natuurbescherming

Wat is Wet Natuurbescherming?

De Wet natuurbescherming is een belangrijke wet in Nederland die de bescherming van de natuur regelt. Deze wet vervangt sinds 2017 drie afzonderlijke wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe wet bundelt de regels voor bescherming van dieren, planten en gebieden en zorgt voor een meer integrale aanpak van natuurbescherming. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de bescherming van kwetsbare diersoorten. Het is verboden om deze dieren te doden, te vangen, te verstoren of hun nesten of rustplaatsen te verstoren.

De positie van gebouwbewonende soorten binnen de Wet natuurbescherming

Gebouwbewonende soorten hebben onder de Wet natuurbescherming een uitzonderlijke positie. De rust- en verblijfplaatsen van veel gebouwbewonende soorten zijn jaarrond beschermd. Ook de rust- en verblijfplaatsen van vrij algemene soorten zoals huismussen en gierzwaluwen. Door deze regeling kunnen gebouweigenaren vrijwel niks aan hun gebouw doen zonder nadrukkelijk rekening te houden met vogels en vleermuizen. Gebouwbewonende soorten hebben deze positie omdat ze erg kwetsbaar zijn als er werkzaamheden aan gebouwen worden uitgevoerd. Deze soorten zijn vaak erg gebonden aan een specifieke nest- of rustplaats.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Als een gebouweigenaar werkzaamheden aan een gebouw wil uitvoeren waar beschermde functies aanwezig zijn dan moet hier eerst een ontheffing voor aangevraagd worden bij de betreffende provincie. Een ontheffing wordt alleen verleend als er voldoende mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Unitura is gespecialiseerd in het leveren van diensten en producten om invulling te geven aan deze verplichte maatregelen. Doorgaans moeten de volgende mitigerende en compenserende maatregelen achtereenvolgens worden uitgevoerd; het aanbrengen van tijdelijke verblijfplaatsen, natuurvrij maken en vervolgen het aanbrengen van permanente voorzieningen.

Voorzieningen

Afgestemd op eisen BIJ12

Onze producten voldoen aan de hoogste ecologische kwaliteitseisen en nieuwste inzichten . Ook zijn ze gebaseerd op de eisen die gesteld worden in de kennisdocumenten (BIJ12). Wij volgen de ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet en sturen direct bij wanneer inzichten veranderen of er ontwikkelingen zijn. Bekijk hier enkele gerelateerde faunavoorzieningen die horen bij het thema Wet Natuurbescherming

Uitvinders van de exclusion flap

Marktleider in natuurvrij maken

Unitura is in Europa de absolute specialist als het aankomt op natuurvrij maken. Het proces van natuurvrij maken zoals nu breed wordt ingezet in Nederland is ontwikkeld door Unitura. De basis hiervoor waren de exclusion flap van Unitura en het handboek natuurvrij maken. Unitura treed op als productleverancier voor ontmoedigingsmaterialen voor derden en als uitvoeringsspecialist. Unitura maakt elk jaar vele duizenden objecten natuurvrij.

Werkwijze

Zo doen wij dat

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.

Thema's

We hebben een sterke visie op natuurinclusief bouwen en renoveren. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote bouw- en verduurzamingsopgave welke voor ons ligt. Ruimte voor mens en natuur.

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerkingen, waarbij de kwaliteiten van alle betrokken partijen benut worden. De core-business van ecologische adviesbureaus is onderzoek en advisering. Onze expertise ligt op een ander vlak; productontwikkeling, leveren van voorzieningen en uitvoeren van projecten. Zo ontstaat de perfecte samenwerking.

Producten

Onze producten worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd en voldoen ecologisch gezien aan de hoogste kwaliteitseisen. Grondstoffen hebben een duurzame herkomst en de productie wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

Of het nou gaat om het monteren van tijdelijke voorzieningen, het inbouwen van permanente voorzieningen of het natuurvrij maken van gebouwen; onze vakbekwame medewerkers voeren dit met zorg voor u uit.

Sociaal geproduceerd

Producten uit eigen werkplaats

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.